Allmänna hyresvillkor

För uthyrning av maskiner och utrustning till byggnads- och anläggningsarbeten mm.

§ 1 Tillämplighet
Nedanstående villkor skall gälla om inte annat skriftligen avtalats mellan uthyrare och hyrestagare

§ 2 Leverans/återlämnande
All hyresmaterial levereras fritt från lager. Frakt och transportkostnad till och från lager eller annan avtalad plats betalas av hyrestagaren. Materielen skall på kundens risk och bekostnad återlämnas till samma förråd. Återlämnande skall ske under uthyrarens ordinarie öppettider.

§ 3 Uthyrning för bestämd tid
Materielen skall återlämnas inom avtalad tid. Önskar hyrestagaren förlänga hyrestiden skall nytt hyresavtal upprättas före returdatum. Hyrestagare som brukar hyresmaterielen för längre tid än avtalad hyrestid kan ådraga sig straffrättsligt ansvar.

§ 4 Hyrestid
Hyrestiden räknas från den tidpunkt hyresmaterielen är beställd och hålles tillgänglig för hämtning av hyrestagaren eller leverans skett endera av uthyraren eller av denne anlitad transportör, till och med den tidpunkt då hyresmaterielen är avbeställd och hämtad av endera uthyraren eller av denne anlitad transportör eller återlämnad av hyrestagaren till uthyrarens förråd.

§ 5 Hyresberäkning
Hyra debiteras i enlighet med uthyrarens gällande hyresprislistor som kan komma att justeras under hyresperioden. Grundhyra debiteras vid varje hyrestillfälle. Angiven dagshyra utgör hyrespris per enhet och dag. För del av dag utgår hyra som för hel dag. Lördagar, söndagar och helgdagar tillämpas hyra per kalenderdag.

§ 6 Äganderätt till hyresmateriel
Hyresmaterielen är uthyrarens egendom och hyrestagaren förvärvar inte på grund av detta avtal äganderätt härtill. Hyrestagaren som i strid mot detta avtal förfogar över hyresmaterielen kan ådraga sig straffrättsligt ansvar. Hyrestagaren får inte utan uthyrarens skriftliga godkännande låta annan använda hyresmaterielen, hyra ut hyresmaterielen i andra hand eller överlåta detta hyresavtal på annan.

§ 7 Användning
Hyrestagaren är skyldig att hålla uthyraren underrättad om var hyresmaterielen förvaras eller används, förflyttning skall rapporteras till uthyraren och påföras hyreskontraktet. Hyresmaterielen får icke användas eller utföras utanför Sverige utan särskilt skriftligt tillstånd. Uthyraren skall ha obehindrat tillträde till denna plats såvida inget annat skriftligen avtalats. Hyresmaterielen får endast användas för sådana arbetsuppgifter och under sådana förhållanden för vilka den är avsedd i enlighet med uthyrarens och Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter för drift.

§ 8 Tillsyn och vård
Hyresmateriel skall vårdas väl av hyrestagaren som därvid skall följa av uthyraren utfärdade föreskrifter om drivmedel, smörjmedel, tillsyn och vård. Erforderliga drivmedel och smörjmedel samt slitdelar och förbrukningsmateriel bekostas av hyrestagaren. För tillsyn, vård och för skötselanvisning skall uthyraren godkänd reparatör anlitas. Besiktning i samband med montage ombesörjes och bekostas av hyrestagaren. Besiktning av hyresprodukten bekostas av uthyraren. Vid återlämnandet skall hyresmaterielen vara väl rengjord och med hänsyn tagen till normal förslitning i gott skick. Har rengöring ej gjorts debiteras hyrestagaren härför. För hyresmateriel som enligt under hyresperioden gällande lagar skall åtgärdas efter varje användning debiteras särskild saneringskostnad.

§ 9 Reparationer
Hyrestagaren får inte, med undantag av tillsyn och vård enligt § 8 ovan, utan uthyrarens skriftliga godkännande låta reparera eller förändra hyresmaterielen. Utbyte av slit- och förbrukningsdelar vid nyttjandet av hyresmaterielen utföres och bekostas av hyrestagaren. Reparationer till följd av normal förslitning bekostas av uthyraren.

Uthyraren är inte skyldig att ställa annan egendom till förfogande under reparations-tiden. Vid skador, som uppkommit på grund av hyrestagarens oaktsamhet, debiteras stilleståndsersättning under reparationstiden.

§ 10 Skador och förlust
Under den tid som hyresmaterielen är i hyrestagarens besittning, dvs till dess uthyraren har kvitterat en retursedel, ansvarar hyrestagaren för förlust av hyresmaterielen och för skada på hyresmaterielen, dock inte för vad som kan anses utgöra normal förslitning. Ej återlämnade maskiner och materiel debiteras till nyanskaffningsvärde. Uthyraren ansvarar inte heller för direkta eller indirekta skador (t.ex. driftstopp, utebliven vinst) som åsamkas hyrestagaren till följd av fel på hyresmateriel.

§ 11 Åtgärder vid fel, stöld eller skada.
Hyrestagaren skall underrätta uthyraren om fel eller skada på hyresmaterielen samt om stöld under hyrestiden. Uthyraren skall efter sådan underrättelse meddela hyrestagaren vilka åtgärder som skall vidtagas med hyresmaterielen. Vid försäkringsfall skall hyrestagaren så snart möjligt göra skadeanmälan till sitt försäkringsbolag (se § 12 nedan). Det åligger hyrestagaren att vid stöld av hyresmaterielen samt vid skada som orsakats av okänd person och som upptäckts av hyrestagaren, göra polisanmälan på den ort där stölden/skadan skett och sända kopia av anmälan till uthyraren och försäkringsbolaget. Förlorad hyresmateriel som inte ersättes genom hyrestagarens försäkring debiteras hyrestagaren till nyanskaffningsvärde. Skador på hyresmaterielen som inte kan hänföras till normalt slitage skall ersättas av hyrestagaren.

Hyrestagaren ansvarar för skada, som åsamkas honom eller tredje man i samband med användning och placering av hyresmaterielen under hyrestiden. Uthyraren ansvarar inte för skada eller kostnader till följd av driftsavbrott eller leveransförsening av förhyrd utrustning.

§ 12 Försäkring
Det åligger hyrestagaren att försäkra hyresmaterielen till sitt fulla värde under hela hyrestiden. Uthyraren svarar för att trafikförsäkring finns på hyresmateriel och fordon, som enligt lag är försäkringspliktiga.

§ 13 Uthyrarens hävningsrätt
Om hyrestagaren inte erlägger betalning inom avtalad tid, inställer sina betalningar, försätts i konkurs, inleder ackordsförhandlingar enligt hyresavtalet, är uthyraren berättigad att med omedelbar verkan säga upp avtalet och återtaga den uthyrda materielen. Hyrestagaren är skyldig att snarast anmäla sådant förhållande till uthyraren. Återtagandet sker på hyrestagarens bekostnad.

§ 14 Force Majeure / Tvist
Som befriande ursäkt för underlåtenhet att fullgöra avtalet äger uthyraren och hyrestagaren gentemot varandra åberopa omständighet utanför partens kontroll såsom arbetskonflikt, krig, myndighetsbeslut eller annat av part inte vållat förhållande, som väsentligt inverkat på avtalets rätta fullgörande och som parten inte kunnat förutse eller vars menliga inverkan han inte rimligen kunnat undanröja. Tvist på grund av uthyrningen avgörs av allmän domstol, om inte parterna enas om skiljeförfarande.

§ 15 Allmänna betalningsvillkor
Samtliga priser gäller exklusive mervärdeskatt Om inte annat överenskommits är betalningstiden 30 dagar netto för kunder med kredit. Dröjsmålsränta debiteras med riksbankens fastställda vid varje tid gällande diskonto med tillägg av åtta procentenheter, vartill – i förekommande fall – kommer lagstadgad påminnelse- och inkassoavgift. Löpande fakturering sker månadsvis, avslutade hyresavtal faktureras snarast. Uthyraren förbehåller sig rätten att debitera faktureringsavgift samt uppläggningsavgift för nya konton. Om uthyraren så påfordrar skall hyrestagaren deponera av uthyraren begärt förskottsbelopp på hyra.

Legitimationskontroll är obligatorisk. Vid upplägg av konto kontrolleras alltid org.nr / personnummer.